Creatief-1-Kunstenmakers.jpg

Pedagogisch beleid

Pedagogisch beleid van Kindercentrum Kunstenmakers

Doelstelling van ons kindercentrum

Bij Kunstenmakers creëren wij een sfeer die ervoor zorgt dat de kinderen zich prettig en veilig voelen, vertrouwen hebben in eigen kunnen, respect ontwikkelen voor zichzelf en anderen, zelfstandig en sociaal vaardig zijn.

Ruimte voor individuele ontwikkeling

Ruimte voor de individuele ontwikkeling en behoeften van kinderen staat centraal in het pedagogisch handelen. Tegelijkertijd besteden we de nodige aandacht aan het samen leven en spelen in groepsverband. Dit gebeurt in samenwerking met de ouders met als basis wederzijds vertrouwen, openheid en respect.

Veilige ontwikkeling

Kinderen ontwikkelen zich het best in een omgeving waarin warmte, liefde, aandacht en veiligheid aanwezig zijn. Dat geeft hen een gevoel van geborgenheid. Vanuit die veilige basis gaat uw kind de omgeving verkennen. De omgeving is afwisselend, uitdagend en stimulerend. In de omgang met andere kinderen verwerft uw kind spelenderwijs sociale vaardigheden. Zo kan uw kind zich ontwikkelen tot een creatief, zelfstandig en sociaal individu.

Stimuleren van de ontwikkeling van uw kind

In elke fase van zijn ontwikkeling heeft het kind weer andere behoeften en interesses en leert het kind een aantal nieuwe dingen. Wij gaan alert en actief met de kinderen om. Door de positieve benadering hebben kinderen zin om te spelen en zich verder te ontwikkelen. Kunstenmakers stimuleert kinderen in dit proces door uit te gaan van het principe van ontwikkelingsgericht werken.

7 uitgangspunten van ontwikkelingsgericht werken

1. werken vanuit wat kinderen al kunnen
2. een kind ontwikkelt zichzelf in relatie tot de omgeving
3. ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo
4. activiteiten, die kinderen aanspreken en uitdagen, stimuleren de ontwikkeling van een kind
5. de ontwikkeling vindt plaats binnen een sociaal-culturele context: kinderen leren rekening houden met elkaar en respect te hebben voor elkaar
6. de pedagogisch medewerker speelt adequaat in op de behoeften en mogelijkheden van ieder kind
7. sociale contacten en met elkaar communiceren zijn onmisbaar bij de ontwikkeling

2 pijlers voor ontwikkelingsgericht werken

Het werken op een ontwikkelingsgerichte manier kent twee pijlers: welbevinden en betrokkenheid.
1. Welbevinden
Uw kind kan zich optimaal ontwikkelen: het groeit en bloeit. Het zit lekker in zijn vel en voelt zich prettig.

2. Betrokkenheid
Uw kind begint aan een activiteit, raakt erdoor geboeid en gaat er helemaal in op. De activiteit is betekenisvol voor uw kind. De activiteit moet boeiend en uitdagend zijn, maar ook veilig en aansluiten bij zijn of haar behoeften. 6 ontwikkelingsgebieden Bij ontwikkelingsgericht werken maken we een onderscheid tussen

6 ontwikkelingsgebieden:

1. De ontwikkeling van zelfstandigheid en het omgevingsbewustzijn
Uw kind weet hoe de groepsruimte er uitziet, herkent de buitenspeelplaats, weet waar wat staat en waar het op kan rekenen. Zo kan uw kind zich zelfstandig in een vertrouwde omgeving bewegen.

2. De sociaal-emotionele ontwikkeling
Uw kind leert omgaan met anderen en met zijn eigen emoties. Hij leert dingen delen, conflicten oplossen en voor zichzelf opkomen. Ook leert hij zichzelf beter beheersen, bv. als hij tijdens een spelletje moet wachten tot hij aan de beurt is. Dit vormt de basis voor het ontwikkelen van normen en waarden.

3. De spelontwikkeling
Spel is erg belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Al spelend verwerft uw kind essentiële vaardigheden, bv. ruimtelijk inzicht, samenwerken en niet vals spelen, … Tijdens een rollenspel, bv. vadertje en moedertje, oefent uw kind met gedrag en rollen die hij later gaat vervullen.

4. De taalontwikkeling
Taal speelt een grote rol in ons leven. Daarom is het belangrijk dat wij van kleins af aan tegen een kind praten, liedjes zingen, woordjes leren en verhaaltjes voorlezen. Door middel van de taal kan uw kind ook zijn gedachten en gevoelens beter onder woorden brengen.

5. De motorische ontwikkeling
Dit betreft de manier van bewegen. Een baby leert bv. zitten, kruipen of tijgeren, staan en lopen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de grove en de fijne motoriek. De grove motoriek is bv. rennen, springen, fietsen en skaten. De fijne motoriek zijn de fijnere handelingen: schrijven, tekenen, prikken, …

6. De cognitieve ontwikkeling
Dit is de ontwikkeling van het denken en het opdoen van kennis. Kinderen leren constant nieuwe dingen. Ze zijn doorgaans heel leergierig. Als kinderen een puzzel oplossen, kun je ook zien hoe ze denken. Een peuter probeert maar wat, een wat ouder kind kijkt naar de vorm en de kleur die nodig is en gaat dan gericht zoeken.

 

Deskundige pedagogische medewerkers staan klaar voor uw kind

Kindercentrum Kunstenmakers zorgt ervoor dat elke pedagogisch medewerker geschoold wordt in de ontwikkelingsgerichte manier van werken.

Onze pedagogisch medewerkers zijn dan ook deskundig in het begeleiden van kinderen. Zij kennen en volgen de ontwikkeling van ieder kind op de voet en verplaatsen zich in de belevingswereld van het kind.

Pedagogisch medewerkers van kindercentrum Kunstenmakers kijken niet alleen naar kinderen, maar luisteren, praten en spelen met hen. Ze stimuleren kinderen door te zorgen voor activiteiten en materialen, die aansluiten bij hun belangstelling en ontwikkeling.

Activiteitenplanning gericht op ontwikkeling

Met de methode Uk & Puk plannen we een aantal specifieke activiteiten systematisch in de tijden rond bepaalde thema’s. Daarbij zorgen wij ervoor dat alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen.

Nauwlettend volgen kwaliteit

Wij volgen uw kind nauwlettend in hun ontwikkeling en maken hiervan aantekeningen in het digitale schrift dat zichtbaar is in het ouderportaal. Ieder kind heeft ook een eigen mentor. De mentor houdt ook een observatiemap bij. Daardoor zijn onze pedagogisch medewerkers geheel op de hoogte van de ontwikkeling van een kind. De observaties zijn de leidraad bij het gesprek met de ouder.

Kinderen die extra zorg en aandacht nodig hebben

Een andere reden om kinderen nadrukkelijk te volgen is dat wij zo vroegtijdige signalen kunnen oppikken die mogelijk extra aandacht vergen. Dit bespreken wij met de ouders en overleggen over eventuele vervolgstappen. Is het verstandig om het advies in te winnen van een arts of een andere deskundige? Kunnen de pedagogisch medewerkers het kind op dit gebied extra stimuleren?

Kindercentrum Kunstenmakers werkt ook samen met instellingen voor jeugdzorg. Zij ondersteunen en adviseren ons bij de opvang van kinderen die extra zorg en aandacht vragen, zodat deze kinderen toch van de reguliere kinderopvang gebruik kunnen blijven maken.

Bovendien is er ook ruimte voor het opvangen van kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking en gedragsproblemen. Uiteraard wegen wij in overleg met de ouders zorgvuldig af of de kinderopvang de zorg kan bieden die het kind nodig heeft, naast de zorg voor de andere kinderen.

Het uitgebreide pedagogisch plan is bij Kunstenmakers opvraagbaar

ADRES

Kindercentrum Kunstenmakers
Hawaiiweg 18-26
1339 NW  ALMERE

Landelijk registratie nummer

Kdv:       183530020
Bso:        224218505

CONTACT

Telefoon: 036 535 60 09
E-mail: info@kunstenmakers.org

kaart.jpg