creatief-2-Kunstenmakers.jpg

Plaatsing

Kunstenmakers heeft een plaatsingsbeleid waarbij ook rekening gehouden kan worden met bijzondere kinderen

Het intakegesprek

Ongeveer twee weken vóór de plaatsing wordt er een afspraak gemaakt voor een intake gesprek. Tijdens het gesprek maakt u kennis met de leiding, krijgt u uitgebreide informatie over de dagelijkse gang van zaken.

Het aanbod van een plaatsing

Een aanbod voor een plaats is een week geldig. Indien wij geen reactie van u krijgen, wordt de plaats aan een ander aangeboden en wordt u van de wachtlijst gehaald. Het kan zijn dat de ingangsdatum of de dagen van ons aanbod bijvoorbeeld door een lange wachtlijst niet altijd overeenkomt met de door u gewenste dagen of ingangsdatum. Wij bieden u dan waar mogelijk een zo passend mogelijk alternatief aan.

Opvang voor bijzondere kinderen

Ook bijzondere kinderen zijn welkom bij Kunstenmakers. In overleg met de ouders wordt bekeken of plaatsing haalbaar is. De aard en ernst is hierbij bepalend. Enerzijds mag dit niet ten koste gaan van de aandacht voor de overige kinderen en moet het kind kunnen meedraaien in het groepsproces, anderzijds moet ook het kind zelf zich prettig kunnen voelen.

Beëindiging plaatsing

Een plaatsing op het kinderdagverblijf eindigt automatisch op de dag maand waarin het kind 4 jaar wordt en in geval van BSO dat het kind van school gaat.

Bij alle opzeggingen of gedeeltelijke opzeggingen wordt een opzegtermijn van één maand gehanteerd. De ouder dient schriftelijk op te zeggen.

Kunstenmakers is gerechtigd met onmiddellijke ingang de plaatsing op te schorten dan wel te beëindigen indien ter beoordeling van kunstenmakers:

  • de opdrachtgever niet voldoet aan de verplichtingen die voortkomen uit de overeenkomst tussen de opdrachtgever en kunstenmakers;
  • de opdrachtgever in gebreke blijft de verschuldigde bedragen aan kunstenmakers te voldoen;
  • de plaatsing van het betreffende kind of ouder een bedreiging/ gevaar/ belasting vormt voor het kind zelf, het personeel van kunstenmakers of voor de andere aanwezige kinderen.

Voor de ouders geldt geen opzegtermijn in de volgende gevallen:

  • bij overlijden van het kind of blijvende invaliditeit;
  • bij kwetsbare kinderen (indien plaatsing op verzoek van kunstenmakers wordt beëindigd).

Bij opzegging op basis van een medische indicatie (en op vertoon van een medische verklaring) wordt een afwijkend opzegtermijn gehanteerd in overleg met de directie.

Opzeggen

  • De minimale duur van de plaatsing is 2 maanden.
  • Het opzegtermijn is 1 maand.
  • Opzeggingen dienen schriftelijk te gebeuren.
  • De opzegging geschiedt automatisch als uw kind van de basisschool afgaat.
ADRES

Kindercentrum Kunstenmakers
Hawaiiweg 18-22
1339 NW  ALMERE

Landelijk registratie nummer

Kdv:       183530020
Bso:        224218505

CONTACT

Telefoon: 036 535 60 09
E-mail: info@kunstenmakers.org

kaart.jpg