Beëindiging plaatsing

Een plaatsing op het kinderdagverblijf eindigt automatisch op de dag maand waarin het kind 4 jaar wordt en in geval van BSO dat het kind van school gaat.

Bij alle opzeggingen of gedeeltelijke opzeggingen wordt een opzegtermijn van één maand gehanteerd. De ouder dient schriftelijk op te zeggen.

Kunstenmakers is gerechtigd met onmiddellijke ingang de plaatsing op te schorten dan wel te beëindigen indien ter beoordeling van kunstenmakers:

-          de opdrachtgever niet voldoet aan de verplichtingen die voortkomen uit de overeenkomst tussen de opdrachtgever en kunstenmakers;

-          de opdrachtgever in gebreke blijft de verschuldigde bedragen aan kunstenmakers te voldoen;

-          de plaatsing van het betreffende kind of ouder een bedreiging/ gevaar/ belasting vormt voor het kind zelf, het personeel van kunstenmakers of voor de andere aanwezige kinderen.

Voor de ouders geldt geen opzegtermijn in de volgende gevallen:

-          bij overlijden van het kind of blijvende invaliditeit;

-          bij kwetsbare kinderen (indien plaatsing op verzoek van kunstenmakers wordt beëindigd).

 

Bij opzegging op basis van een medische indicatie (en op vertoon van een medische verklaring) wordt een afwijkend opzegtermijn gehanteerd in overleg met de directie.

Opzeggen
De minimale duur van de plaatsing is 2 maanden.
Het opzegtermijn is 1 maand.
Opzeggingen dienen schriftelijk te gebeuren.

De opzegging geschiedt automatisch als uw kind van de basisschool afgaat.

This is Sliced Diazo Plone Theme